دسته بندی ها

دانلودها

۴۹۴ دانلود
رایگان
221KB
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه صفحات 253 و 255 کتاب پی سازی سری عمران
۲,۱۳۱ دانلود
رایگان
9.58MB
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۸۰۷ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۹۸۶ دانلود
رایگان
239KB
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱,۰۳۷ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲,۷۸۸ دانلود
رایگان
237KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین چگالی بتن سخت شده
۹۳۶ دانلود
رایگان
769KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن سخت شده
۲,۸۷۰ دانلود
رایگان
757KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمون های استوانه ای
۱,۰۱۴ دانلود
رایگان
326KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای