دسته بندی ها

دانلودها

۳۶۳ دانلود
رایگان
221KB
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه صفحات 253 و 255 کتاب پی سازی سری عمران
۱,۹۰۷ دانلود
رایگان
9.58MB
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۷۲۹ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۹۰۲ دانلود
رایگان
239KB
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۸۵۵ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲,۳۲۰ دانلود
رایگان
237KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین چگالی بتن سخت شده
۷۵۰ دانلود
رایگان
769KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن سخت شده
۲,۷۵۶ دانلود
رایگان
757KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمون های استوانه ای
۹۱۰ دانلود
رایگان
326KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای