دسته بندی ها

دانلودها

۲۴۹ دانلود
رایگان
221KB
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه صفحات 253 و 255 کتاب پی سازی سری عمران
۱,۵۳۰ دانلود
رایگان
9.58MB
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۶۴۵ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۸۰۵ دانلود
رایگان
239KB
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۶۵۴ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱,۸۳۳ دانلود
رایگان
237KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین چگالی بتن سخت شده
۶۱۱ دانلود
رایگان
769KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن سخت شده
۲,۳۱۲ دانلود
رایگان
757KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمون های استوانه ای
۸۰۲ دانلود
رایگان
326KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای