دسته بندی ها

دانلودها

۳۰۸ دانلود
رایگان
221KB
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه صفحات 253 و 255 کتاب پی سازی سری عمران
۱,۷۲۰ دانلود
رایگان
9.58MB
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۶۸۸ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۸۵۹ دانلود
رایگان
239KB
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۷۶۰ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲,۱۱۳ دانلود
رایگان
237KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین چگالی بتن سخت شده
۶۹۵ دانلود
رایگان
769KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن سخت شده
۲,۶۰۹ دانلود
رایگان
757KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمون های استوانه ای
۸۶۲ دانلود
رایگان
326KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای