دسته بندی ها

دانلودها

۱۸۲ دانلود
رایگان
221KB
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه صفحات 253 و 255 کتاب پی سازی سری عمران
۱,۳۲۸ دانلود
رایگان
9.58MB
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۶۰۵ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۷۶۳ دانلود
رایگان
239KB
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۶۲۰ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱,۵۷۲ دانلود
رایگان
237KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین چگالی بتن سخت شده
۵۵۷ دانلود
رایگان
769KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن سخت شده
۲,۱۴۰ دانلود
رایگان
757KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمون های استوانه ای
۷۱۰ دانلود
رایگان
326KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای