دسته بندی ها

دانلودها

۴۱۸ دانلود
رایگان
221KB
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
اصلاحیه صفحات 253 و 255 کتاب پی سازی سری عمران
۲,۰۷۰ دانلود
رایگان
9.58MB
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۷۷۶ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۹۶۸ دانلود
رایگان
239KB
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۹۷۷ دانلود
رایگان
0B
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲,۶۰۷ دانلود
رایگان
237KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین چگالی بتن سخت شده
۸۳۵ دانلود
رایگان
769KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیده شدن در بتن سخت شده
۲,۸۴۴ دانلود
رایگان
757KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعیین مقاومت کششی دو نیم کردن آزمون های استوانه ای
۹۸۱ دانلود
رایگان
326KB
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای