دسته بندی ها

کتاب های پژوهش عملیاتی

۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
ناشر: نگاه دانش
نویسنده:
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان