دسته بندی ها

کتاب های کنترل فازی - منطق فازی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان