دسته بندی ها

کتاب های کنترل فازی - منطق فازی

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۴,۲۰۰ تومان
۳,۷۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۲۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۳,۴۰۰ تومان