دسته بندی ها

کتاب های کنترل فازی - منطق فازی

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۳۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان