دسته بندی ها

کتاب های آمار و احتمال

ناشر: متفکران
نویسنده:
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
ناشر: رسا
نویسنده:
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
ناشر: یادواره کتاب
نویسنده:
۴۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان