دسته بندی ها

کتاب های آمار و احتمال

ناشر: متفکران
نویسنده:
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
ناشر: رسا
نویسنده:
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ناشر: یادواره کتاب
نویسنده:
۹۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۴۰۰ تومان