دسته بندی ها

کتاب های اینترنت - شبکه های حسگر بی سیم - اشیاء

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان