دسته بندی ها

کتاب های MATLAB - سیمولینک

۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۲۰۱,۶۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۵۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ناشر: نوآور
نویسنده:
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۶۱,۱۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۵۰۰ تومان