دسته بندی ها

کتاب های طراحی الگوریتم

۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۵۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶,۱۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۶,۱۰۰ تومان