دسته بندی ها

کتاب های فرایندهای تصادفی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۸۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
مترجم:
۲۵۹,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۸۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
مترجم:
۲۵۹,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۸۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴۵,۰۰۰ تومان