دسته بندی ها

کتاب های فرایندهای تصادفی

۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۲۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
مترجم:
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۱۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
مترجم:
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۱۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان