دسته بندی ها

کتاب های فرایندهای تصادفی

۱۴۵,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۸۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
مترجم:
۲۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۶۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
مترجم:
۲۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۶۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان