دسته بندی ها

کتاب های کدگذاری - رمزگذاری

۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
ناشر: نیاز دانش
نویسنده:
مترجم:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان