دسته بندی ها

کتاب های برنامه ریزی خطی - تحقیق در عملیات - پژوهش عملیاتی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان