دسته بندی ها

کتاب های برنامه ریزی خطی - تحقیق در عملیات - پژوهش عملیاتی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸۳,۶۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۶۱,۸۰۰ تومان
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۷۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۵۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۱,۱۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۳۲,۵۰۰ تومان