دسته بندی ها

کتاب های آمار در مدیریت

۷,۵۰۰ تومان
۶,۷۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶,۲۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۳,۱۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۶۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۸,۶۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان