دسته بندی ها

کتاب های مدیریت نوآوری و تکنولوژی

ناشر: بورس
نویسنده:
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
ناشر: مبلغان
نویسنده:
۱۰۱,۰۰۰ تومان
۳۰۴,۰۰۰ تومان
ناشر: فوژان
نویسنده:
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان