دسته بندی ها

کتاب های مدیریت نوآوری و تکنولوژی

ناشر: بورس
نویسنده:
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
ناشر: مبلغان
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
ناشر: فوژان
نویسنده:
۵۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان