دسته بندی ها

کتاب های مدیریت نوآوری و تکنولوژی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۱,۲۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۶۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
ناشر: مبلغان
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۰۰ تومان
ناشر: فوژان
نویسنده:
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان