دسته بندی ها

کتاب های مدیریت عمومی - مبانی مدیریت - اصول مدیریت

۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۵۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
ناشر: گشتاسب
نویسنده:
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
ناشر: خرسندی
نویسنده:
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان