دسته بندی ها

کتاب های خط مشی گذاری عمومی

۱۹۸,۰۰۰ تومان
ناشر: صفار
نویسنده:
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۹۰,۰۰۰ تومان
ناشر: نگاه دانش
نویسنده:
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۱۲۸,۰۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۹۴,۰۰۰ تومان