دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

ناشر: نما
نویسنده:
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۶۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۱,۱۰۰ تومان