دسته بندی ها

کتاب های مدیریت سرمایه گذاری - ریسک

ناشر: صفار
نویسنده:
مترجم:
۲۹۵,۰۰۰ تومان
ناشر: بذرخرد
نویسنده:
مترجم:
۸۴,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ناشر: مبلغان
نویسنده:
مترجم:
۲۷۲,۰۰۰ تومان
ناشر: آراد
نویسنده:
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۲۰۰ تومان