دسته بندی ها

کتاب های مدیریت سرمایه گذاری - ریسک

ناشر: بذرخرد
نویسنده:
مترجم:
۸۴,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
ناشر: ترمه
نویسنده:
۵۵,۰۰۰ تومان
ناشر: مبلغان
نویسنده:
مترجم:
۷۱,۰۰۰ تومان