دسته بندی ها

کتاب های مدیریت تولید و عملیات

۲۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۶۰۰ تومان
۲۴۲,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰۲,۵۰۰ تومان
ناشر: آوای شروین
نویسنده:
۳۴۰,۰۰۰ تومان