دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۷۵,۶۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۳,۲۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
ناشر: نص
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۷۹,۵۰۰ تومان
۷۱,۵۰۰ تومان