دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۱۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
ناشر: آزاده
نویسنده:
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
ناشر: جلوه
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۲۰۰ تومان