دسته بندی ها

کتاب های مهندسی نرم افزار

۷۹,۵۰۰ تومان
۷۵,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۱۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
ناشر: آزاده
نویسنده:
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۲۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۷۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۶۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
ناشر: جلوه
نویسنده:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۲۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۳۵,۶۰۰ تومان