دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه و کارگاه

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۴۸,۵۰۰ تومان
۲۲۳,۶۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
ناشر: هیرمند
نویسنده:
مترجم:
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۲۰۰ تومان