دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان