دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۳۰۰ تومان