دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۳۰۰ تومان