دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

ناشر: آدینه
نویسنده:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان