دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۵۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان