دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان