دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۱,۸۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰ تومان
۶,۴۰۰ تومان
ناشر: بیشه
نویسنده:
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۷۰۰ تومان
۵۷,۵۰۰ تومان
۵۴,۶۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان