دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

ناشر: لوگوس
نویسنده:
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۲۳,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان