دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

ناشر: لوگوس
نویسنده:
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۰۰ تومان