دسته بندی ها

کتاب های مدیریت استراتژیک

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۲۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۰۰ تومان
ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
ناشر: امیر
نویسنده:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۱۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۰۰ تومان