دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۳۲,۷۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۸,۹۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۲۰۰ تومان