دسته بندی ها

کتاب های انتقال حرارت - گرما

۸۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: یزدا
نویسنده:
مترجم:
۴۰۰,۰۰۰ تومان