دسته بندی ها

کتاب های آمار و احتمال

ناشر: متفکران
نویسنده:
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۶۱,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۷۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰ تومان
ناشر: نگاه دانش
نویسنده:
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۲۰۰ تومان
ناشر: رسا
نویسنده:
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰ تومان
ناشر: یادواره کتاب
نویسنده:
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۶۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۱۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان