دسته بندی ها

کتاب های پایتون

ناشر: نشر نص
نویسنده:
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ناشر: نشر نص
نویسنده:
۲۱۹,۰۰۰ تومان
ناشر: طلوع فن
نویسنده:
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ناشر: ناقوس
نویسنده:
مترجم:
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۳۶,۸۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان