دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه و کارگاه

۸۹,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
ناشر: هیرمند
نویسنده:
مترجم:
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۲۰۰ تومان