دسته بندی ها

کتاب های هوش مصنوعی

ناشر: آدینه
نویسنده:
مترجم:
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان