دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۱,۸۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۵۰۰ تومان