دسته بندی ها

کتاب های داده کاوی

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۱۰۰ تومان
ناشر: آتی نگر
نویسنده:
مترجم:
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان