دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه

۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
ناشر: سمت
نویسنده:
۹,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۳۲,۷۰۰ تومان
۲۹,۴۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۲۰۰ تومان
ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان