دسته بندی ها

کتاب های مدیریت پروژه

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۷۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۳۲,۷۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۵۰۰ تومان