منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های نیما شجاعی

کتاب رفتار مصرف کننده بین المللی

رفتار مصرف کننده بین المللی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان