منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های منوچهر طبیبیان

کتاب گزیده منظر شهری

گزیده منظر شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدلهای کاربردی - در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای

مدلهای کاربردی - در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب کدام نوزایی شهری؟

کدام نوزایی شهری؟

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب بعد پنهان

بعد پنهان

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و محیط زیست

شهر و محیط زیست

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان