منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های منوچهر طبیبیان

کتاب گزیده منظر شهری

گزیده منظر شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدلهای کاربردی - در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای

مدلهای کاربردی - در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب کدام نوزایی شهری؟

کدام نوزایی شهری؟

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

دگرگونی شهر - با رویکرد پیشگرانه به طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب بعد پنهان

بعد پنهان

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شهر و محیط زیست

شهر و محیط زیست

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار بصری

دستورالعمل های ارزیابی منظر و آثار بصری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۷۵۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۴۷۵ تومان