منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مسعود کرمی

کتاب بازاریابی (افراد واقعی، انتخابی واقعی)

بازاریابی (افراد واقعی، انتخابی واقعی)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت؟ آن چیزی نیست که شما فکر می کنید

مدیریت؟ آن چیزی نیست که شما فکر می کنید

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان