منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های محمد قنادی مراغه

کتاب شیمی هسته ای و رادیوشیمی - مبانی و کاربردها

شیمی هسته ای و رادیوشیمی - مبانی و کاربردها

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب داروسازی هسته ای (مفاهیم و کاربردها)

داروسازی هسته ای (مفاهیم و کاربردها)

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

روشهای آزمایشگاهی رادیو ایزوتوپ

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش های هسته ای

کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش های هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب شیمی هسته ای نوین

شیمی هسته ای نوین

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی علم مواد در اثر تابش

مبانی علم مواد در اثر تابش

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان