منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های مجید هاشمی تنگستانی

کتاب مبانی دور سنجی زمین شناحتی و زیست محیطی

مبانی دور سنجی زمین شناحتی و زیست محیطی

ناشر: انتشارات دانشگاهی (دانشگاه شیراز)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان