منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های علی صالحی

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب بازار راه رشد شما - 8 راه برنده شدن

بازار راه رشد شما - 8 راه برنده شدن

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی)

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان