منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های عادل آذر

کتاب تحقیق در عملیات نرم

تحقیق در عملیات نرم

ناشر: انتشارات نگاه دانش نوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب روش شناسی علم مدیریت

روش شناسی علم مدیریت

ناشر: انتشارات مرکز دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی منابع سازمانی - مفاهیم و کاربردها

برنامه ریزی منابع سازمانی - مفاهیم و کاربردها

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه ریزی منابع سازمانی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان