منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های رحیم کوهی فائق

کتاب اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته ای

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان