منو های سمت راست

کتاب ها » ترجمه های حسن دانائی فرد

کتاب نظریه سازمان مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن

نظریه سازمان مدرن، نمادین - تفسیری و پست مدرن

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب شیوه های پژوهش اجتماعی:رویکرد های کیفی وکمی (جلد دوم)

شیوه های پژوهش اجتماعی:رویکرد های کیفی وکمی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب شیوه های پژوهش اجتماعی رویکرد های کیفی وکمی

شیوه های پژوهش اجتماعی رویکرد های کیفی وکمی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب نظریه های سازمان دولتی

نظریه های سازمان دولتی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان