منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب راهنمای تهویه مطبوع ساختمان های بلند مرتبه

راهنمای تهویه مطبوع ساختمان های بلند مرتبه

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آخرین پدیده های مهندسی تأسیسات

آخرین پدیده های مهندسی تأسیسات

ناشر: انتشارات روزبهان
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب هندبوک مهندسی سیستم های تهویه

هندبوک مهندسی سیستم های تهویه

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۶۲۰ تومان

کتاب تهویه و تبرید

تهویه و تبرید

ناشر: انتشارات مطبوعات دینی
نویسنده:

قیمت : ۲,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۴۳۰ تومان

کتاب طراحی سیستم های گرمایش از کف با استفاده از نرم افزار LoopCAD

طراحی سیستم های گرمایش از کف با استفاده از نرم افزار LoopCAD

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب گرمایش از کف تشعشعی

گرمایش از کف تشعشعی

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی گرمایش عومی

مهندسی گرمایش عومی

ناشر: انتشارات فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد دوم)

گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد دوم)

ناشر: انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد اول)

گرمایش و تهویۀ مطبوع (جلد اول)

ناشر: انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب محاسبات سریع تهویه مطبوع

محاسبات سریع تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب محاسبات سریع تهویه مطبوع

محاسبات سریع تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3

طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier HAP 4.3

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان