منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای (کاردانی پیوسته) 1100 آزمون جوشکاری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای (کاردانی پیوسته) 1100 آزمون جوشکاری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب جوشکاری آرگون

جوشکاری آرگون

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب انجماد در جوشکاری

انجماد در جوشکاری

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب متالوژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل

متالوژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب متالورژی جوشکاری

متالورژی جوشکاری

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۱۰ تومان

کتاب روبات های جوشکار

روبات های جوشکار

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۹۲۰ تومان

کتاب جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن

جوشکاری و کنترل پیچیدگی ناشی از آن

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۸۶۰ تومان

کتاب ضروریات جوشکاری

ضروریات جوشکاری

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ایمنی و بهداشت در جوشکاری

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با الکترود پوشش دار (سطح E6 و E3)

جوشکاری با الکترود پوشش دار (سطح E6 و E3)

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با قوس الکتریکی (جوشکاری برق SMAW)

جوشکاری با قوس الکتریکی (جوشکاری برق SMAW)

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری (جلد سوم - طراحی و بازرسی)

تکنولوژی جوشکاری (جلد سوم - طراحی و بازرسی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول جوشکاری برق و گاز

اصول جوشکاری برق و گاز

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق SMA W)

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (جوشکاری برق SMA W)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب فرآیندهای جوشکاری صنعتی - کلیات برق و آرگون

فرآیندهای جوشکاری صنعتی - کلیات برق و آرگون

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری آلومینیوم

تکنولوژی جوشکاری آلومینیوم

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان