منو های سمت راست

کتاب ها » تاسیسات ساختمانی

کتاب برق برای تهویه مطبوع

برق برای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

دستیار مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

چک لیست های تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کامل نرم افزار Carrier

راهنمای کامل نرم افزار Carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب گرمایش و سرمایش در ساختمان (رویکردی نو)

گرمایش و سرمایش در ساختمان (رویکردی نو)

ناشر: شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۴۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در Carrier

طرح و محاسبه تاسیسات حرارتی و برودتی در Carrier

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Revit MEP

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

مرجع کامل نرم افزارهای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع خانگی و صنعتی

تهویه مطبوع خانگی و صنعتی

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع

راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب تاسیسات برودتی

تاسیسات برودتی

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول تبرید (طراحی و محاسبات سیستم های سرد کننده)

اصول تبرید (طراحی و محاسبات سیستم های سرد کننده)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب آزمایش تنظیم بالانس

آزمایش تنظیم بالانس

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان