منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » تئوری مدیریت

کتاب مکانیابی راهبردی مطالعات موردی در صنایع مختلف

مکانیابی راهبردی مطالعات موردی در صنایع مختلف

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع مدیریت

کتاب جامع مدیریت

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان