منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » پژوهش عملیاتی

کتاب تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)

تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی جلد اول

اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی جلد اول

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش درمدیریت

مبانی نظری و عملی پژوهش درمدیریت

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب کیفی پژوهشی جلد اول

کیفی پژوهشی جلد اول

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

پژوهش عملیاتی پیشرفته

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مفاهیم، نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی - ویرایش سوم

مفاهیم، نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی - ویرایش سوم

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

ناشر: انتشارات متین فر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان