منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » محاسبات عددی

کتاب روش های محاسبات عددی برای مهندسان

روش های محاسبات عددی برای مهندسان

ناشر: انتشارات دانشگاه کاشان
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنما و خودآموز کامل محاسبات عددی

راهنما و خودآموز کامل محاسبات عددی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب نخستین درس در محاسبات عددی

نخستین درس در محاسبات عددی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهر ری
نویسنده:

قیمت: ۲,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددى

محاسبات عددى

ناشر: انتشارات ساحل اندیشه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب روشهای محاسبات عددی

روشهای محاسبات عددی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

روش های محاسبات عددی (ویراست دوم)

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی (ویرایش دوم)

محاسبات عددی (ویرایش دوم)

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل محاسبات عددی

راهنمای حل محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم

روش های عددی کاربردی در مهندسی و علوم

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان