منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » مباحث دیگر ریاضی

کتاب آنالیز عددی (جلد دوم)

آنالیز عددی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب آنالیز عددی (جلد اول)

آنالیز عددی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی

هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۹۰۰ تومان

کتاب تفکر فازی

تفکر فازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 2 جورج آرفکن

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 2 جورج آرفکن

ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب توابع مختلط (ویراست دوم)

توابع مختلط (ویراست دوم)

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان

کتاب تئوری مجموعه های فازی (اصول و کارکردها)

تئوری مجموعه های فازی (اصول و کارکردها)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر نظریه مجموعه عای فازی

مقدمه ای بر نظریه مجموعه عای فازی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب اقتصاد ریاضی (روشها و کاربردها)

اقتصاد ریاضی (روشها و کاربردها)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب توابع یک متغیره مختلط (جلد اول - ویرایش دوم)

توابع یک متغیره مختلط (جلد اول - ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب جبر خطی

جبر خطی

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب جبر خطی

جبر خطی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب مسائل و حل مسائل جبر خطی هافمن

مسائل و حل مسائل جبر خطی هافمن

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۸,۹۰۰ تومان