منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » مباحث دیگر ریاضی

کتاب مدلسازی در برنامه ریزی ریاضی

مدلسازی در برنامه ریزی ریاضی

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهرود
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب سیستم های غیر خطی جلد دوم

سیستم های غیر خطی جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های غیر خطی جلد اول

سیستم های غیر خطی جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی غیر خطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت

برنامه ریزی غیر خطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب آنالیز عددی (جلد دوم)

آنالیز عددی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۸۶۰ تومان

کتاب آنالیز عددی (جلد اول)

آنالیز عددی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی

هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۴۱۰ تومان

کتاب تفکر فازی

تفکر فازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 2 جورج آرفکن

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک 2 جورج آرفکن

ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب توابع مختلط (ویراست دوم)

توابع مختلط (ویراست دوم)

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت : ۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۲۲۰ تومان

کتاب تئوری مجموعه های فازی (اصول و کارکردها)

تئوری مجموعه های فازی (اصول و کارکردها)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۲۶۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر نظریه مجموعه عای فازی

مقدمه ای بر نظریه مجموعه عای فازی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۲۰ تومان

کتاب اقتصاد ریاضی (روشها و کاربردها)

اقتصاد ریاضی (روشها و کاربردها)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۷,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۴۸۰ تومان

کتاب توابع یک متغیره مختلط (جلد اول - ویرایش دوم)

توابع یک متغیره مختلط (جلد اول - ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب جبر خطی

جبر خطی

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان