منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » ریاضی مهندسی

کتاب ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات عالی مهندسی

ریاضیات عالی مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی (ویراست سوم)

ریاضیات مهندسی (ویراست سوم)

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی اصفهان)
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان