منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » ریاضی مهندسی

کتاب ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ریاصیات پیشرفته در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب ریاضیات عالی مهندسی

ریاضیات عالی مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول - ویرایش اول)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول - ویرایش اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم - ویرایش دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم - ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۷۷۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی (ویراست سوم)

ریاضیات مهندسی (ویراست سوم)

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی اصفهان)
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ

راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ

ناشر: آذرنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی

کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم - ویرایش ششم)

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم - ویرایش ششم)

ناشر: انتشارات پیام کوثر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان