منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » مهندسی صنایع

کتاب آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)

تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی

تصمیم گیری چند معیاره فازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آمیزه کاری در صنایع پلیمری

آمیزه کاری در صنایع پلیمری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۷۵۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۵۷۵ تومان

کتاب شبکه های عصبی در SPSS

شبکه های عصبی در SPSS

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) تحت Excel

توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) تحت Excel

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها

آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)

اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب مهندسی تفکر

مهندسی تفکر

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان