منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی صنایع » اندازه گیری دقیق

راهنمای جامع smartPlant Instrumentation Intools

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های اندازه گیری دقیق

سیستم های اندازه گیری دقیق

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های اندازه گیری دقیق و تلرانس

سیستم های اندازه گیری دقیق و تلرانس

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا

ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری و کالیبراسیون دما

اندازه گیری و کالیبراسیون دما

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۰۰ تومان

کتاب مرجع تخصصی ابزار دقیق

مرجع تخصصی ابزار دقیق

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و روش های اندازه گیری دما در صنعت

اصول و روش های اندازه گیری دما در صنعت

قیمت : ۷۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۹,۳۰۰ تومان

کتاب سیستمهای اندازه گیری و طراحی فرمان های کنترل

سیستمهای اندازه گیری و طراحی فرمان های کنترل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب سیستمهای اندازه گیری دقیق

سیستمهای اندازه گیری دقیق

ناشر: نشر طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب مرجع کامل راهنمای عملی ابزارهای برشی مدرن (دوره 3 جلدی)

مرجع کامل راهنمای عملی ابزارهای برشی مدرن (دوره 3 جلدی)

ناشر: نشر طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب ابزارهای اندازه گیری دقیق (بازرسی مکانیکی)

ابزارهای اندازه گیری دقیق (بازرسی مکانیکی)

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان